NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ

Unitatea Administrativ-Teritorială Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr.5A, jud. Alba, telefon: 0258/819462, fax:0258/812545, e-mail: office@apulum.ro, CUI 4562923, prin reprezentant legal – Primar Voicu Paul și Responsabil cu protecția datelor (DPO) – Cantimir Ioan, telefon 0720/660279, e-mail: dpo@apulum.ro, prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:
SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

U.A.T. Alba Iulia, în calitate de operator, prin direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele sale, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau care rezultă din exercitarea autorității publice, având temei juridic principal Legea nr. 215/2001 – legea administrației publice locale, Republicată.
DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele personale pot fi dezvăluitecătre: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, autorități publice centrale/locale, societăți bancare, societăți comerciale sau alte instituții, organizații cu care se cooperează în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale.
TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

U.A.T. Alba Iulia poate să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.
PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.
Drepturile menționate le puteți exercita printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor (DPO).
DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Sediu: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, CP 010336
e-mail la anspdcp@dataprotection.ro
telefon/fax: +40.318.059.211/ +40.318.059.602
LEGALITATEA PRELUCRĂRII

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale și/sau contractuale, în caz contrar, refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea acordării serviciului solicitat!
EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

U.A.T. Alba Iulia, poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau interesului persoanei vizate.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, a modificării, a dezvăluirii ori a accesului neautorizat.


Lasă un răspuns

Your email address will not be published.Required fields are marked *